მისამართი : თბილისი, ინგოროყვას 7     ელ ფოსტა: info.ra@religion.geo.gov.ge     ტელეფონი: +995 322 990900
   EN
rwmena Tavisuflebis aqtia !
კანონმდებლობა


იხილეთ ასევე რეკომენდაციები

09.06.2021
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის სამოქმედო გეგმა 2021 წლისათვის
სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად 2021 წლის 31 მაისის N16/1 ბრძანებით დაამტკიცა "შეზღუდულ...
17.09.2019
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N177 2014 წლის 19 თებერვალი ქ. თბილისი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დ ე ბ უ ლ ე ბ ა მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 1. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (შემდგომში -სააგენტო) არის სა...
13.09.2019
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N437 2014 წლის 13 მარტი ქ. თბილისი საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ
1. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ: ა) „საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონი...
13.09.2019
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N117 2014 წლის 27 იანვარი ქ. თბილისი „საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელე
საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების წესი მუხლი 1 ...
09.09.2019
საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება N 111 2014 წლის 30 აპრილი ქ. თბილისი ზ. ვაშაყმაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესა-ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 თებერვლის N177 დადგენილებით ...