მისამართი : თბილისი, ინგოროყვას 7     ელ ფოსტა: info.ra@religion.gov.ge     ტელეფონი: +995 322 990900
   EN
rwmena Tavisuflebis aqtia !
სიახლეები
რელიგიური გაერთიანებებისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება
08.02.2024
1 / 1


საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის N117 დადგენილებით ,,საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების წესის“ მე-4 მუხლის მეორე პუნქტის, მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაევალა საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის, ამავე დადგენილების პირველი მუხლის მესამე პუნქტით გათვალისწინებული რელიგიური თემებისთვის განაწილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.

რელიგიურ გაერთიანებებთან კონსულტაციისა და ფაქტობრივი გარემოებების (მრევლის რაოდენობა, სასულიერო პირების რაოდენობა და საკულტო შენობა-ნაგებობების რაოდენობა) შესწავლის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 26 იანვრის N146 განკარგულებით, საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის (ისლამური, იუდეური, რომაულ-კათოლიკური და სომხურ-სამოციქულო), საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის გამოყოფილი 1000000 (ერთი მილიონი) ლარი რელიგიური თემებს შორის გადანაწილდა შემდეგი ოდენობით:

ა) საქართველოს ისლამური თემი - 800 000 (რვაასი ათასი) ლარი;

ბ) საქართველოს სომეხთა სამოციქულო ქრისტიანული თემი - 100 000 (ასი ათასი) ლარი;

გ) საქართველოს რომაულ-კათოლიკეთა ქრისტიანული თემი - 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი;

დ) საქართველოს იუდეური თემი - 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი.


View Larger Map